Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden

U heeft zich ingeschreven voor een retraite met coaching bij Sunny Mind Travel. Wij raden u aan om deze voorwaarden goed door te lezen. Dit kan problemen of teleurstellingen voorkomen. Door de algemene voorwaarden zichtbaar te maken op de website voldoet Sunny Mind travel aan haar wettelijke verplichtingen.

1. Inschrijving en factuur

1.1 U kunt zich alleen inschrijven voor het coaching traject als u akkoord bent met de voorwaarden. Dit kunt u doen via mail of telefonisch.

1.2 Boekt u een retraite en de aankomst is binnen 32 dagen, dan gelden de annuleringsvoorwaarden per direct. Zie hiervoor onder het kopje Annulering reiziger.

1.3 Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier ontvangt u een factuur.

De overeenkomst wordt pas definitief op het moment dat een aanbetaling van 30% van het boekbedrag is voldaan. De overeenkomst wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen indien de aanbetaling niet binnen de op de factuur gestelde termijn is ontvangen.

Door de aanbetaling verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

Het restantbedrag (factuurbedrag minus aanbetaling) dient uiterlijk acht weken voor de aankomstdatum in bezit te zijn van Sunny mind travel. Indien het bedrag niet binnen de op de factuur genoemde termijn op de rekening van Sunny mind travel is bijgeschreven, vervallen alle rechten op de boeking, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Uitsluiting van deelname

De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een retraite met coaching daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Sunny Mind Travel van de retraite worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

2.1 Dit geldt ook voor de gestelde huisregels die horen bij de verblijven.

2.2 Indien een deelnemer een ( geestelijke ) aandoening niet van te voren heeft gemeld, en hierdoor kan het programma niet worden gevolgd, kan worden uitgesloten van het geboekte programma door Sunny Mind Travel.

2.3 De deelnemer die de rust verstoort of storend aanwezig is, zal worden uitgesloten van het programma.

3. Annulering door Sunny Mind Travel

Bij onvoldoende deelname, ziekte van de begeleiding of andere situaties behoudt Sunny Mind Travel zich het recht voor om een retraite te annuleren. U ontvangt in dit geval tevoren telefonisch of schriftelijk bericht. In deze zeldzame gevallen zullen wij proberen u een alternatief aan te bieden. U bent ten allen tijde vrij om het alternatief te accepteren. Indien u het niet accepteert ontvangt u uw geld terug.

3.1 U wordt op de hoogte gesteld wanneer de retraite niet doorgaat, dit is uiterlijk:

  • 14 dagen vóór startdatum retraite 

3.2 Sunny Mind Travel geeft u het recht om de retraite te annuleren als op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis. U betaalt dan alleen €45,- annuleringskosten.

3.3 Let wel de coaching retraites gaan altijd door ook als er maar 1 aanmelding is. dan wordt er een aangepast programma geboden.

4. Voorwaarden mbt aansprakelijkheid

Sunny Mind Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de retraite. U bent verplicht een reis-annulering verzekering af te sluiten.

Sunny Mind Travel is niet aansprakelijk voor eventuele onbevoegd gedane toezeggingen van haar personeel, collega’s leveranciers, hulppersonen en/of derden voor zover die in strijd zijn met het aanbod van de reisorganisator of dienstverlener dan wel met deze voorwaarden, behoudens haar dwingendrechtelijke aansprakelijkheid op grond van een Verdrag, Verordening of de wet.

4.1 Verloopt de retraite niet overeenkomstig met de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht tijdens de retraite in gesprek te gaan (meldingsplicht) met de begeleiding van de retraite en een oplossing te zoeken.

4.2 Als u niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op onze wijze verricht en Sunny Mind Travel daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

4.3 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn eigen ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een gemiddelde, correcte deelnemer.

5. Vakantie veiligheid


Sunny Mind Travel geeft de reisadviezen aan de deelnemers. Daarbij volgen we het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deelnemers besluiten zelf of ze de reis willen maken en of zij voldoende op de hoogte zijn over de veiligheid van het land. De verantwoording ligt bij de deelnemer. Mochten er zich problemen voordoen omtrent de veiligheid van de deelnemer dan blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk.

5.1 Sunny Mind Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de retraite. Mocht de retraite niet door gaan omdat het te gevaarlijk is om naar het desbetreffende land te vliegen en de reis uit te voeren dan blijven de kosten voor de deelnemer. 

6. Voorwaarden mbt vervoer van en naar locatie

Sunny Mind Travel levert geen reizen met vervoer. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar de locatie. Is uw vlucht vertraagd of zijn er andere problemen met uw vlucht dan is Sunny Mind Travel niet verantwoordelijk.

6.1 Is uw retraite al gestart en zijn er ter plekke problemen met uw vlucht dan is Sunny Mind Travel niet verantwoordelijk. Het kan zijn dat een van onze teamleden met u meevliegt of meerijdt ook dan is zij of hij niet verantwoordelijk voor het vervoer en daaruit vloeiende problemen. Alle voorkomende problemen rondom uw vlucht kunt u verhalen bij de luchtvaart maatschappij.

6.2 Het kan zijn dat u vertraging heeft opgelopen met vervoer, vlucht en boot. De gemiste uren van uw retraite krijgt u niet vergoed.

6.3 Transfer van en naar de locatie dient u zelf te verzorgen. Als u ervoor kiest door ons te worden opgehaald, dan bent u niet via ons verzekerd in de auto. Wij zijn niet aansprakelijk mocht er een incident plaats vinden.

7. Annulering door de deelnemer

Indien u de retraite moet annuleren door omstandigheden, dan gelden de voorwaarden voor deze omstandigheden: door ziekte en sterfgeval van eerstegraads familieleden zoals partner, ouders ook adoptie- en stiefouders, schoonouders, kinderen ook adoptie- en stiefkinderen, schoondochters- en zonen, ernstige schade aan uw huis, nieuwe baan na werkeloosheid, echtscheiding, zwangerschapscomplicaties, werkloosheid door onvrijwillig ontslag.

Kunt u dus niet op retraite volgens bovenstaande omstandigheden? Dan krijgt U geen geld terug van de retraite. Daarom bent U verplicht een reis-annulering verzekering af te sluiten. Dat voorkomt problemen.

Wanneer u besluit uw retraite te annuleren gelden de volgende voorwaarden:

7. 2 Voor alle retraites 

  • Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag voor de vertrekdag betaalt u 100% van de gehele som.
  • Annuleert u uw reis tot de 42ste kalenderdag voor de vertrekdag retraite, dan betaalt u de aanbetaling. Indien u een reis-, annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan er de mogelijkheid zijn dat u uw reiskosten via de verzekering retour krijgt.

7.3 Het is mogelijk om iemand anders in plaats van u dezelfde retraite te laten maken, op hetzelfde datum als de retraite gaat.

8. Door u te verstrekken informatie

Met het boeken van de retraite of coaching krijgt u een inschrijfformulier.

8.1 U verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over uzelf en de door u aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval uw mobiele telefoonnummer(s) en e e-mailadres(sen).

8.2 U vermeldt de bijzonderheden over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de retraite.

8.3 Als u in informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand namens hem u en uw eventuele mededeelnemer(s) van (verdere) deelname aan de retraite uitsluit. In dat geval brengt de organisator alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening.

8.4 U kunt zowel om medische als om andere redenen de organisator verzoeken om het aanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de organisator die aan u bekend. De organisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan bent u verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

9. Verhogen van de som

Sunny Mind Travel heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de retraite te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:

  • verhoging van de kostprijs van brandstof of; 
  • verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of; 
  • verhoging van belastingen of; 
  • verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen diensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden.

Als Sunny Mind Travel binnen de grenzen van de som met meer dan 8% verhoogt, heeft u het recht deze verhoging af te wijzen en heeft u het recht om de overeenkomst kosteloos op te zeggen.

10. Huisdieren

In de verblijven zijn geen huisdieren toegestaan.

11. Afval

Voor de appartementen en lodges behorend bij retreat center Sunny Mind Travel geldt de regel dat het afval gescheiden wordt ingeleverd. Het afval wordt elke dag opgehaald en dient dan ook volgens protocol te worden aangeboden. Als blijkt dat aan het einde van de vakantie het afval niet is gescheiden op de juiste manier, zal hiervoor 50 euro in rekening gebracht worden.

12. Reisverzekering

U dient zelf voor een reisverzekering te zorgen, Sunny Mind Travel neemt hierin geen verantwoordelijkheid. Als u verzekerd bent voor mogelijke ongevallen moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Bij veel verzekeringsmaatschappijen is dit ook verplicht. Ze kunnen u ook helpen met de vervolgstappen die genomen moeten worden aangezien alarmcentrales vaak beter weten welke kanalen te bewandelen per land. Let wel op de gemaakte telefoonkosten want die worden maar tot een bepaald bedrag vergoed.

Ga nooit zonder de verzekeringsmaatschappij te raadplegen aan de slag. Zij hebben meer ervaring. Ook zult u voor alle gemaakte uitgaven eerst hun akkoord nodig hebben.

Let wel goed op wat het medisch advies is, mocht u hier uw bedenkingen bij hebben schakel dan een meer gespecialiseerde arts in en neem samen met hem contact op met de alarmcentrale.

De alarmnummers vindt u op uw verzekeringspolis. Zorg dat u altijd de polis bij de hand hebt.

Als u problemen heeft met papieren of documenten ga dan naar de Nederlandse ambassade. Is er geen Nederlandse ambassade dan kunt u altijd bij een van de andere 24 lidstaten van de EU terecht.

Zorg voor een goede reisverzekering, vergelijk op internet de verschillende verzekeraars met elkaar.

Tot slot, het is wel een veilig gevoel te weten dat u Sunny Mind Travel altijd kunt bereiken in geval van nood. Wij kunnen voor u optreden als tolk en u naar de juiste hulpposten sturen.

13. Voorwaarden mbt groepsretraites

De groepsretreats zijn kleine groepen en gaan al door bij 2 personen. Mocht het zo zijn dat tijdens de retraite er annuleringen zijn zodat u alleen bent, dan wordt de reis hierop aangepast. U krijgt dan de keuze om tegen meerbetaling het gehele programma individueel te volgen of een programma dat minder elementen zal bevatten.

14. Slotbepaling

Overal waar in de voorwaarden wordt gesproken van ‘’schriftelijk’’ wordt daaronder steeds ook verstaan de correspondentie per e-mail.

Gratis Ebook

Wil je leren hoe jij je in 5 minuten tijd weer ontspannen voelt en volledig gefocused? 

Download mijn E book : De kracht van AA

Aanmelden voor deze cursus

Aanmelden voor deze retraite

Aanmelden voltooid!

Je kunt nu ontspannen!

Het is nu mijn beurt. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.